ekologia & zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój - czym jest i dlaczego wszyscy o nim teraz mówią

2021-04-12 11:30:00 Redakcja EraKonopi.pl

 

fot. Unsplash/Cherie Birkner
fot. Unsplash/Cherie Birkner

Czym jest zrównoważony rozwój i jak go definiujemy

Kiedy słyszymy "zrównoważony rozwój", często myślimy o odnawialnych źródłach energii, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, ochronie środowiska i utrzymaniu ekosystemów planety w równowadze.

Dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się początkowo do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko przyrodnicze. Z biegiem lat koncepcja nabrała pełniejszego zrozumienia, dziś wyrównując znaczenie trzech czynników rozwoju: poszanowania środowiska, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego.

Zrównoważony rozwój definiowany jest najogólniej jako sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem a dobrostan społeczeństwa celem.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi z leśnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało taki sposób gospodarowania lasem, aby nie wyginął, czyli wycinanie tylko tylu drzew, ile pozwoli na jego odbudowę w przyszłości.

Zrównoważony rozwój możemy realizować poprzez następujące działania

 • ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami odtwarzania tych zasobów
 • ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty
 • stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych
 • utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska 
 • odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym, genowym
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego 
 • dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

Cele zrównoważonego rozwoju

Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnęły konsensus w sprawie dokumentu końcowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i wyznaczyły 17 celów i 169 zadań:

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wodyi warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czym jest wskaźnik zrównoważonego rozwoju

To na jakim etapie wprowadzanie zrównoważonego rozwoju znajduje się dany kraj lub region można badać za pomocą statystyk stosując wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Dane statystyczne uporządkowane są według ładów. Łady muszą być spójne. Integralność ładów realizuje się poprzez zrównoważoną ochronę środowiska przyrodniczego, kapitału społecznego i ludzkiego oraz kapitału antropogenicznego (wytworzonego przez człowieka a zwłaszcza kapitału kulturowego i ekonomicznego).

Krajowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju według ładów:

1.     Ład społeczny:

1.1.    Zmiany demograficzne

1.2.    Zdrowie publiczne

1.3.    Integracja społeczna

1.4.    Edukacja

1.5.    Dostęp do rynku pracy

1.6.    Bezpieczeństwo publiczne

1.7.    Zrównoważone wzorce konsumpcji

2.     Ład gospodarczy:

2.1.    Rozwój gospodarczy

2.2.    Zatrudnienie

2.3.    Innowacyjność

2.4.    Transport

2.5.    Zrównoważone wzorce produkcji

3.     Ład środowiskowy

3.1.    Zmiany klimatu

3.2.    Energia

3.3.   Ochrona powietrza

3.4.    Ekosystemy morskie

3.5.    Zasoby słodkiej wody

3.6.    Użytkowanie gruntów

3.7.    Bioróżnorodność

3.8.    Gospodarka  odpadami

4.    Ład instytucjonalno-polityczny

4.1.    Globalne partnerstwo

4.2.    Polityka spójności i efektywności

4.3.    Otwartość i uczestnictwo

4.4.    Aktywność obywatelska

 

Według Prawa Ochrony Środowiska pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie się „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces  integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

 

Zrównoważony rozwój został wpisany w konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jej Art. 5 brzmi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

 

 

 
 

 

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ